You are here:

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2556 - 2557

JA slide show

ปริญญากิตติมศักดิ์

พลตรี จารึก อารีราชการัณย์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบกับข้อ  ๑๑  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๓๙ สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แด่ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีศักดิ์และสิทธิ์ตามปริญญาตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบกับข้อ  ๑๑  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๓๙ สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แด่ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีศักดิ์และสิทธิ์ตามปริญญาตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์เฉลิม วราวิทย์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบกับข้อ  ๑๑  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๓๙ สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แด่ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีศักดิ์และสิทธิ์ตามปริญญาตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 

ศาสตราจารย์พิเศษชลธิรา สัตยาวัฒนา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบกับข้อ  ๑๑  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๓๙ สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แด่ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีศักดิ์และสิทธิ์ตามปริญญาตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 

ศาสตราจารย์พิเศษประสพสุข บุญเดช

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบกับข้อ  ๑๑  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๓๙ สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แด่ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีศักดิ์และสิทธิ์ตามปริญญาตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 

นายสุภชัย วีระภุชงค์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบกับข้อ  ๑๑  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๓๙ สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แด่ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีศักดิ์และสิทธิ์ตามปริญญาตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 

นายอักกพล พฤกษะวัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบกับข้อ  ๑๑  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๓๙ สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แด่ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีศักดิ์และสิทธิ์ตามปริญญาตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 

Main Menu