You are here:

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2555 - 2556

JA slide show

ปริญญากิตติมศักดิ์

นายกานต์ ตระกูลฮุน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบกับข้อ  ๑๑  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๓๙ สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แด่ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีศักดิ์และสิทธิ์ตามปริญญาตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 

ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบกับข้อ  ๑๑  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๓๙ สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แด่ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีศักดิ์และสิทธิ์ตามปริญญาตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 

ศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย วินิจจะกูล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบกับข้อ  ๑๑  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๓๙ สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แด่ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีศักดิ์และสิทธิ์ตามปริญญาตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมศักดิ์ จักรไพวงศ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบกับข้อ  ๑๑  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๓๙ สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แด่ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีศักดิ์และสิทธิ์ตามปริญญาตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบกับข้อ  ๑๑  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๓๙ สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แด่ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีศักดิ์และสิทธิ์ตามปริญญาตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิ ภมรสมิต

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบกับข้อ  ๑๑  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๓๙ สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แด่ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีศักดิ์และสิทธิ์ตามปริญญาตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.แทรี่ อี มิลเลอร์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบกับข้อ  ๑๑  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๓๙ สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แด่ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีศักดิ์และสิทธิ์ตามปริญญาตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 

Main Menu